சந்தோஷ் மாதேவனுடன் திரைக்கதைப்போமா | Podcast On Tamil Films

சந்தோஷ் மா... 

Followers:1     Likes:

Created By:Santhosh Mathevan


Here I talk about the art of screenplay writing and its prominence in classic Tamil films. Follow me on Instagram: @sandy_maddy Twitter: @myself_santhosh

  1. மேதகு சுட்டிக்காட்டும் கருத்து சுதந்திரம் | Methagu | Family Man | Santhosh Mathevan | Thiraikkathaippoma | S1E2
மேதகு சுட்டிக்காட்டும் கருத்து சுதந்திரம் | Methagu | Family Man | Santhosh Mathevan | Thiraikkathaippoma | S1E2
  3. சந்தோஷ் மாதேவனுடன் திரைக்கதைப்போமா | Trailer
சந்தோஷ் மாதேவனுடன் திரைக்கதைப்போமா | Trailer
  2. திரைக்கதை என்றால் என்ன? | What is a Screenplay? | Santhosh Mathevan | Thiraikkathaippoma | S1E1
திரைக்கதை என்றால் என்ன? | What is a Screenplay? | Santhosh Mathevan | Thiraikkathaippoma | S1E1

Latest Podcasts