சிவகாசிசெல்வியின் கதை கவிதை கட்டுரை

சிவகாசிசெ... 

Followers: 0     Likes:

Created By:Selvi Raveendran


Welcome to my first podcast , I hope you enjoy listening to it!

  1. Episode 1 SELF INTRODUCTION
Episode 1 SELF INTRODUCTION
  2. கதை கவிதை கட்டுரை - அவ்வையாரின் ஆத்திச்சூடிEpisode 2
கதை கவிதை கட்டுரை - அவ்வையாரின் ஆத்திச்சூடிEpisode 2
  3. Episode 3 அவ்வையாரின் ஆத்திச்சூடி உயிர்மெய்வர்க்கம்
Episode 3 அவ்வையாரின் ஆத்திச்சூடி உயிர்மெய்வர்க்கம்
  4. Episode 4 அவ்வையாரின் ஆத்திச்சூடி- ஒரு தொகுப்பு
Episode 4 அவ்வையாரின் ஆத்திச்சூடி- ஒரு தொகுப்பு
  5. Episode 5 சிவகாசிசெல்வியின் கதை கவிதை கட்டுரை PARTS OF SPEECH தமிழில்
Episode 5 சிவகாசிசெல்வியின் கதை கவிதை கட்டுரை PARTS OF SPEECH தமிழில்
  6. Episode 6 SELF INTRODUCTION IN ENGLISH
Episode 6 SELF INTRODUCTION IN ENGLISH
  7. Episode 7 PARTS OF SPEECH - AN INTRODUCTION TO NOUN
Episode 7 PARTS OF SPEECH - AN INTRODUCTION TO NOUN
  8. Episode 8 PARTS OF SPEECH - NOUNS - TYPES OF NOUNS
Episode 8 PARTS OF SPEECH - NOUNS - TYPES OF NOUNS
  9. Episode 9 PARTS OF SPEECH - PRONOUNS - TYPES OF PRONOUNS
Episode 9 PARTS OF SPEECH - PRONOUNS - TYPES OF PRONOUNS
  10. Episode 10 SENTENCE PATTERN - SUBJECT- NOUN PHRASE
Episode 10 SENTENCE PATTERN - SUBJECT- NOUN PHRASE
  11. Episode 11 OBJECT IN SENTENCE PATTERN
Episode 11 OBJECT IN SENTENCE PATTERN
  1. Episode 1 SELF INTRODUCTION
Episode 1 SELF INTRODUCTION
  3. Episode 3 அவ்வையாரின் ஆத்திச்சூடி உயிர்மெய்வர்க்கம்
Episode 3 அவ்வையாரின் ஆத்திச்சூடி உயிர்மெய்வர்க்கம்
  5. Episode 5 சிவகாசிசெல்வியின் கதை கவிதை கட்டுரை PARTS OF SPEECH தமிழில்
Episode 5 சிவகாசிசெல்வியின் கதை கவிதை கட்டுரை PARTS OF SPEECH தமிழில்
  7. Episode 7 PARTS OF SPEECH - AN INTRODUCTION TO NOUN
Episode 7 PARTS OF SPEECH - AN INTRODUCTION TO NOUN
  9. Episode 9 PARTS OF SPEECH - PRONOUNS - TYPES OF PRONOUNS
Episode 9 PARTS OF SPEECH - PRONOUNS - TYPES OF PRONOUNS
  11. Episode 11 OBJECT IN SENTENCE PATTERN
Episode 11 OBJECT IN SENTENCE PATTERN
  2. கதை கவிதை கட்டுரை - அவ்வையாரின் ஆத்திச்சூடிEpisode 2
கதை கவிதை கட்டுரை - அவ்வையாரின் ஆத்திச்சூடிEpisode 2
  4. Episode 4 அவ்வையாரின் ஆத்திச்சூடி- ஒரு தொகுப்பு
Episode 4 அவ்வையாரின் ஆத்திச்சூடி- ஒரு தொகுப்பு
  6. Episode 6 SELF INTRODUCTION IN ENGLISH
Episode 6 SELF INTRODUCTION IN ENGLISH
  8. Episode 8 PARTS OF SPEECH - NOUNS - TYPES OF NOUNS
Episode 8 PARTS OF SPEECH - NOUNS - TYPES OF NOUNS
  10. Episode 10 SENTENCE PATTERN - SUBJECT- NOUN PHRASE
Episode 10 SENTENCE PATTERN - SUBJECT- NOUN PHRASE

Latest Podcasts

Looking for new & fresh podcasting content? Check out our latest podcast galley.

top